Privacy verklaring Studio Xplo

Contactgegevens

www.StudioXplo.nl
Studio Xplo is gevestigd in een ROC pand aan de Gershwinstaat 10 in Tilburg.
Telefoonnummerl: +31639826286
Jofke van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Xplo.
Zij is te bereiken via jofke@StudioXplo.nl.
Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Xplo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen. Dit gebeurt door aanbieders van sociale media die wij aan onze website hebben gelinkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jofke@StudioXplo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Xplo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Studio Xplo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Xplo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Xplo) tussen zit. Studio Xplo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress waarmee de websites van Studio Xplo zijn gemaakt, welke zijn opgeslagen bij host provider Keurig Online en gekoppeld aan Inboxify.
 • Inboxify voor het automatisch verwerken van aanmeldingen voor nieuwsbrieven.
 • Microsoft Outlook voor opslag mails voorzien van persoonsgegevens.
 • Sociale media, zoals Facebook, Twitter, Linked In en Instagram voor het onderhouden van contacten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Xplo archiveert je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij aangeeft dat je uit het bestand gehaald wilt worden, kun je dat bij Jofke aangeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Xplo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Xplo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studio Xplo jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Inboxify, voor aanmelden nieuwsbrieven en contactenbeheer.
 • Belastingdienst, bij wettelijke controles.
 • Frank Accountancy, voor verwerking financiële administratie.
 • Secretaris Stichting KIVI, voor versturen nieuwsbrieven aan mailinglijst Stichting KIVI.
 • Medewerkers Studio Xplo, bij secretariële ondersteuning.
 • Betaalgegevens zijn bekend bij de Rabobank en/of SNS bank.
 • 3W, voor ICT ondersteuning.
 • Wanneer nodig delen wij je contactgegevens met klanten of samenwerkingspartners.
  Hiervoor vragen we je vooraf áltijd om toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Xplo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jofke@StudioXplo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Xplo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon of met Jofke zelf. Studio Xplo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Contractuele of wettelijke verplichting

Bij het aangaan van een overeenkomst is de persoon van wie Studio Xplo gegevens verwerkt verplicht om deze persoonsgegevens op te geven. Wanneer hij/zij deze gegevens niet verstrekt kan Studio Xplo een inschrijving voor een cursus of aankoop van een dienst of product niet verwerken.
De gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en eventuele uitgave van certificaten. Om Taktila™ licentienemer te worden moeten persoonlijke gegevens worden verwerkt op een licentieovereenkomst.
Studio Xplo heeft inlichtingenverplichting naar de belastingdienst. Bij een controle van een inspecteur zijn wij verplicht om inzage te verlenen in onze persoonsregisters en administratie.