Algemene voorwaarden

Artikel 1. Opdrachtgever en Studio Xplo

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven (zoals een school, cursist of bedrijf). Onder Studio Xplo wordt verstaan degene die de opdracht heeft ontvangen en uitvoert of uitbesteedt.
 2. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio Xplo, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 2. Vertrouwelijke informatie

 1. Studio Xplo is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig te bewaren.
 2. Op www.StudioXplo.nl zijn de privacyverklaring en het cookie beleid te vinden.

Artikel 3. Locatie en materialen

 1. Studio Xplo is een atelier gevestigd in een kunstenaarsverzamelcomplex aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg.
 2. Hier vinden cursussen, trainingen, begeleiding, presentaties en workshops plaats aan groepen tot en met 30 personen.
 3. De nodige materialen worden in overleg zelf aangeleverd of verzorgd door Studio Xplo.

Artikel 4. Inschrijven, annuleren

 1. Inschrijven voor een cursus gaat volgens de voorwaarden die op deze website bij de informatie van de betreffende cursus vermeld staan.
 2. Telefonisch, per mail of via het contactformulier kan er overleg plaatsvinden.
 3. Ontvangst van een digitaal inschrijfformulier of mondelinge afspraak geldt als overeenkomst. Na ontvangst van het formulier ontvangt iedere klant een factuur per mail.
 4. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus.
 5. In geval van annulering binnen 30 dagen voor aanvang van een cursus of bij niet verschijnen wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
 6. Desgewenst kan een cursusplaats doorgegeven worden aan een ander. De cursist dient zelf voor vervanging te zorgen.
 7. In geval van ernstige ziekte kan, als uitzondering op artikel 4.5 en 4.6, door middel van overhandiging van een doktersverklaring een cursus wel kosteloos geannuleerd worden.
 8. Een cursus of workshop gaat door bij minimaal 5 deelnemers, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Wanneer een cursus niet door gaat omdat er te weinig animo is, kan de cursist ervoor kiezen aan te sluiten bij een ander programma of het lesgeld terug te ontvangen.

Artikel 5. Inhalen van een les of dagdeel

 1. Wanneer een les of dagdeel gemist wordt door ziekte of andere calamiteiten dan kan de les worden ingehaald op een nader af te spreken moment.
 2. Lessen die gemist worden zonder vooraf te zijn afgemeld, kunnen niet worden ingehaald.
 3. Tot maximaal 25% van de totaal geboekte lessen kan bij ziekte of calamiteiten* – naar beschikbaarheid – worden ingehaald. Dat is dus 1 van de 4 lessen of dagdelen.
  * Een calamiteit is een voorziening die tot een schadelijk gevolg kan leiden. Het maken van een andere afspraak is geen calamiteit.
 4. Een opnieuw ingeplande les kan bij annulering niet nogmaals ingehaald worden.
 5. Het is niet mogelijk om een halve les in te halen. Wanneer je een les of dagdeel korter aanwezig bent dan de gegeven tijd, wordt de gehele les in rekening gebracht.

Artikel 6. Offerte bij opdrachten op maat

 1. De datum, het tijdstip en het programma wordt in overleg vastgelegd, waarna door Studio Xplo een voorstel inclusief offerte wordt verzonden naar de opdrachtgever.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
 3. In de offertes worden BTW, materialen en reiskosten opgenomen en wanneer van toepassing ook de catering.
 4. De offertes zijn tot 6 maanden na verzenden geldig, tenzij anders wordt aangegeven.

Artikel 7. Uitvoeringstermijnen en betaling bij opdrachten op maat

 1. Na door de opdrachtgever akkoord bevinden van het voorstel wordt de opdracht door Studio Xplo bevestigd.
 2. De voorbereidingen worden getroffen en de factuur wordt door Studio Xplo per mail verzonden naar de opdrachtgever.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de factuur binnen 15 dagen na plaatsvinden van de (eerste) opdracht, overgemaakt naar NL72 RABO 0132027593 t.n.v. J. van Loon o.v.v. ‘naam opdrachtgever’ + ‘factuurnummer’.

Artikel 8. Prijswijziging
Redelijke wijziging van prijzen van materialen en/of halffabrikaten, benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen veranderingen van BTW, lonen, sociale lasten en reiskosten. Opdrachtgever dient hier vooraf tijdig door geïnformeerd te worden door Studio Xplo.

Artikel 9. Overmacht activiteiten op maat

 1. Bij verhindering van één of meer deelnemers kan/kunnen deze plaats(en) ingenomen worden door een ander/anderen. Restitutie van de bijdrage van de verhinderde personen kan niet plaatsvinden. Bij aantoonbare verhindering wegens ziekte van de deelnemers kan de workshop na de opdrachtbevestiging niet geannuleerd worden, maar eventueel wel in overleg worden verzet.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht tóch geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Studio Xplo alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, overhead, provisie e.d.) te vergoeden en indien Studio Xplo wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Studio Xplo in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Studio Xplo op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.
 3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van uitvoerder van Studio Xplo ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden. Desalniettemin zal Studio Xplo er alles aan doen de afgesproken workshop als overeengekomen te laten plaatsvinden.
 4. Wanneer in geval van overmacht de opdracht gestaakt dient te worden, zal Studio Xplo daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Studio Xplo af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 10. Beëindiging door Studio Xplo

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
 • ingeval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
 • bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf, dan wel zijn onderneming;
 • bij ziekte;
 • bij liquidatie van zijn bedrijf.

2. Studio Xplo heeft in gevallen, genoemde voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Studio Xplo is verzekerd voor aansprakelijkheid voor eigengemaakte schade, niet voor eventuele (lichamelijke) schade aan personen en/of eigendommen gemaakt door derden en niet voor schade ontstaan doordat Studio Xplo is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever onjuiste of onvolledige verstrekte informatie.
 2. De klachtenprocedure van Studio Xplo is te vinden op www.StudioXplo.nl

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden van Studio Xplo zijn te vinden op www.StudioXplo.nl
 2. Een gemaakte overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
 3. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van Jofke van Loon, eigenaar van Studio Xplo; Tilburg.